Bao giờ

Bao giờ em
Bao giờ trở lại
Bên dòng sông trôi chảy từng ngày
Ánh chiều rung, ngã bóng nhạt phai
Rồi mai buổi sớm, nắng lại thơm vàng trước cửa

Bao giờ em
Bao giờ trở lại

🌞

Published by Nguyen Thanh Nhan

Remain silent, listen, smile. 🌼 Thank you for visiting and have a nice day!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: