Gần giữa

Hồng thơm một trái chính cây
mấy khi mình lại có ngày ngồi chung

thiệt, hơn, xấu, đẹp mông lung
gió sương ân nghĩa lạy cùng nắm tay

chiêm bao
một giấc thiệt dài

🍂

Published by Nguyen Thanh Nhan

Remain silent, listen, smile. 🌼 Thank you for visiting and have a nice day!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: